STT LOẠI GIẤY SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC TỜ RƠI
A5 A4 A3
1 C100 1,000 550 đ/tờ Đơn giá A4 x 2
2,000 400 đ/tờ
3,000 350 đ/tờ
5,000 325 đ/tờ
10,000 300 đ/tờ
2 C150 1,000 650 đ/tờ 750 đ/tờ
2,000 400 đ/tờ 600 đ/tờ
3,000 550 đ/tờ
5,000 500 đ/tờ
10,000 400 đ/tờ
3 C200 1,000 1.300 đ/tờ
2,000 1.200 đ/tờ
3,000 1.100 đ/tờ
5,000 750 đ/tờ
10,000 650 đ/tờ

Ghi chú: Đơn giá tờ rơi A5 số lượng từ 3.000 tờ trở lên = đơn giá A4/2 + phí cắt 50-100k/lô